Gömbölyű száműzetés, Rafael Alberti vagy a száműzetés költészete


Alig egy évtizedet kellett várnia, hogy e vágya beteljesedjék. De milyen évtizedet! És milyen lett a beteljesedés!

a parazita okai vannak-e férgek a kaviárban

Az áhított déli tengerekre nem a szárazföld béklyóiból boldogan szabadult rab szökött ki, hanem a levert forradalom honából elüldözött harcosa. Sorsa a tengerentúli számkivetés lett, éppen fordítottja a romantikus nosztalgiának.

Lorca és Alberti

Ezentúl immár nem a kósza, ismeretlen messziségek kábító fűszerét jelenti számára az elérhetetlen tenger; hanem a hétköznapi, jól ismert, meghitt otthoni illatokkal kísértő s immár még elérhetetlenebb hazai félszigetet ölelő habokat.

S Alberti költészetének érett kora egy másik nosztalgiáé lesz, amelyet játékos gömbölyű száműzetés romantika helyett tragikus történelmi gömbölyű száműzetés feszít: a honvágyé.

helmint egy laposféreg

A száműzetés utáni első művei egyikében, az Arión címmel egybefoglalt laza futamokban megint a tengert idézi. Más hangszerelésben — a dal helyett tömör-aforisztikusan gömbölyű száműzetés újra megjelennek itt a korai tenger-variációk újabb változatai, de a gyermeki vágyak megcsúfolásáért ilyen szemrehányó keserűséggel: Sosem mondtad, tenger, cádizi tenger, tetők tengere, gyerekkori tenger, hogy egykor másik, távol partjaidra kell jönnöm, tiltott tenger, sírni érted, tetők tengere, gyerekkori tenger.

S a drámai költészet minden kiélezett hatását megcsúfolja a sors kegyetlen színpadi rendezése melynek teljességét számunkra átélhetően persze mégiscsak a költészet, ez esetben az alberti-i honvágyköltészet képes érzékeltetni : a költő előtt a világ minden útja, földje és tengere nyitva áll, kivéve azt az egyetlen — most oly emésztően vágyott — szárazföldet, ahonnan valaha oly emésztően elvágyakozott. A Florida fedélzetén íródott költemény, Szemben a spanyol partokkal, épp ezért lehet Alberti költészetének egyik csúcspontja, mert mögötte egy egész élet vágyainak és beteljesedéseinek oly tragikus disszonanciával összekeveredő éles szólamai zengnek: e hajó lassú habjain lebegve, ez erkélyen, mely ringva újra elvisz s messzeragad szerelmedtől, anyácskám.

Trichomonas hogyan veszélyes hogy az íj megöli a férgeket

Arkangyali honvágy A szárazföldön rekedt kis tengerész dalai s a rákövetkező két kötetnek az alaphangot tovább variáló versei egy apolitikus lélek kifejezői. S a költő annak mutatkozik még a rákövetkező súlyosabb kötetében is, mely ugyanúgy egy spanyol költői hagyomány modern-ironikus feltámasztásának jegyében fogant, mint az előbbiek, csak egy gömbölyű száműzetés eltérő hagyományéban, teljes fordulatot téve a reneszánsz népi klasszicizmusától a XVII.

Az új nemzedék, Lorcával és Albertivel az élén, a maga szabadságharcának első, még teljesen a költői forma mezében vívott csatájára indul, mikor Góngora unalmas és érthetetlen klasszikussá silányított zsenijének feltámasztásáért küzd.

Állami gimnázium, Eger, | Könyvtár | Hungaricana

Bármily burkoltan is, e csata már a nemsokára bekövetkező polgári forradalom előhírnöke, az értelmiség tüntetése Gömbölyű száműzetés de Rivera fasiszta diktatúrája ellen. Alberti már gyerekfővel tévedhetetlen stílusérzéke és verskészsége játszi könnyedséggel öltözik át a népdalok tarka, lenge jelmezéből a barokk szintakszis nehéz arany fegyverzetébe. Keze alól kerülnek ki a század leggóngoraibb szonettjei és terzinái; de a méltóságos régi mértékek és régi témák egészen a börleszkig eltorzulnak a beléjük öltöztetett legmaibb szavak és gondolatok ellentétes feszítésétől.

Az abszurdnak egy játékos és tudós válfaja jön így létre. Mintha valaki páncélingben teljes könnyedséggel charlestont járna. S e játékos-öncélú hermetizmus közben egyetlen versben újra feltűnik a régi népdalhang, de egészen más fekvésben, súlyos fordulatok és nehezen kitapintható mondandók ígéretét és fenyegetését sejtetve, a később elhatározóvá váló cím alatt: A pallér-angyalok. Az angyalokról — a költő gömbölyű száműzetés kötete — egyik csúcsa lesz az egész század spanyol nyelvének és költészetének.

Szinte párt — és ízlés — különbség nélkül annak ismeri el a spanyol és világirodalmi kritika. Vége a fiatal Alberti könnyű perdülésének. A népdal messzi múltból feszülő kötelein játékos iróniával lebegő kötéltáncok, a góngorizmus bonyolultan modernizált balettje egy roppant világnézeti és érzelmi válságnak ad helyet, amely alatt nem mesterségesen nagyított játékmélységek, hanem a kor nagy kérdéseinek valóságos és vészes szakadékai tátonganak.

A tét immár nem a gömbölyű száműzetés meglepőbb mutatvány, hanem az élet, mindenestül.

A száműzetések költője

Mi ez az elveszett paradicsom, ez a végzetesebb száműzetettség, amelyet a könyv talányos prológusában sirat a költő, s amelyet fény nélkül keres mindörökre? Az ifjúság lenne csak, amelyből valóban nincs angyal, aki megvilágíthatná a visszautat? Ha csak az ifjúság volna… Az egész élet sötétült el, amely eddig oly eleven színekkel ragyogott körülötte. Lélek és test egysége, az ember otthona a szülötte tájban, biztonsága az egész, bánataival és gondjaival együtt is elfogadott létezésben — mindez mintha sohasem lett volna.

Kossuth Lajos

S a kifejezés, a művészet, amely oly híven szolgált már a kezdő ifjúnak, egyszerre megtagadja szolgálatait. A költő világ végére, a maga világának végére ért. És ebben az egyéni világvégben, ha a költői gömbölyű száműzetés még nem is — paradox módon épp ez teszi világvége-érzését oly intenzívvé —, a költői kifejezés már egy egyetemesebb világvéggel érintkezik. Az angyalokról ezért emelkedik túl a válságköltészet európai szokványainak még a jobb részén is.

Egy heroikus küzdelemre készülődő nép fojtott harci kiáltása a csapattárendeződés előtt. Az angyalokról mély emberi és világnézeti válságának feltárásához nagy morális bátorság, de a költői eszközöknek nem kevésbé bátor átalakítása kellett. Szinte semmi sem maradt meg itt Alberti korai verseinek könnyű vívmányából. A rég oly pazar színekben felidézett spanyol táj díszletei mintha színpadi süllyesztőben tűntek volna el: csak a drámai küzdelem sötét és névtelen benső tájai élnek.

gömbölyű száműzetés Trichomonas folt

A kor azelőtt egy-egy ügyesen modern szóval egy csapásra felidézett képe egy végsőkig objektivált költői nyelv fojtott időtlenségébe vész. S a hetyke személyiség, aki nemrég még a kis tengerész matrózblúzát öltötte fel, gömbölyű száműzetés a mafla Rafael egészséges öngúnnyal rajzolt képében tetszelgett, lakatlan testté válik, melyből kiszállt a lélek, porig égett, megsemmisült személyiséggé, amelynek izzó zsarátja egy apokaliptikus mitológia imbolygó képeit vetíti a sötét falakra.

Egy későbbi és magasabb síkon a rimbaud-i krízis ismétlődik meg: az alkotó művészé az imperializmus korában, aki egyszerre borzadva ébred rá, hogy az a külön világ, amelynek mindenható demiurgosza volt, nem a való világ, s minél tökéletesebb önmagában, annál messzebb kerül az igazitól.

Rimbaud nagy felismerése szükségszerű volt, s azóta egyre szükségszerűbben merül föl, s korunk minden jelentős alkotója, a maga módján, átélte ezt a válságot. S azt lehet mondani, korunkban minden jelentős művész pályája azon méretik le, keres-e és miképp keres e válságból kivezető utat.

Tartalomjegyzék

Megnyugszik-e benne, mint megoldhatatlanban, vagy megpróbál kitörni belőle. Bowra, az Oxfordi Egyetem poétika-professzora —, akiknek rá kellett ébredniök az élet tökéletlenségére, de ahelyett, hogy ezen siránkoztak volna, a vele való bátor és becsületes szembenállást vállalták. A helyzeten kell tehát változtatni. A költemény homályai, értelmentúli és értelem alatti hangjai s azoknak reveláló ereje éppen e bennük és mögöttük érzett szenvedélyes intellektuális élethalálharcból fakadnak. S ezzel túlmutatnak önmagukon: Mert minden elsüllyedt sivatag végén van még egy legutolsó azután… Igen, sokaság voltam… Merre mutatnak?

Már Rimbaud tudta, hogy csak egyfelé lehet: changer la vie.

Account Options

A forradalom felé. Alberti Spanyolországa közvetlenül annak a küszöbére érkezett. Bármilyen ezoterikus költeménysorozat is Az angyalokról, belső tüze átizzítja zárt falait. S ha a válság tüzében magát érezte felégetettnek, közben — a költészet és az értelem győzelmeként — neki sikerült felégetnie a falakat, amelyek a világtól elzárták. Az angyalokról polgári kritikusai gömbölyű száműzetés egyetértenek abban — ha némiképp megütközve is —, hogy költője, nem sokkal műve megjelenése után, teljes emberi és költői mivoltában a szocialista forradalom oldalára állt; s abban is, hogy ez végül is törvényszerűen történt.

Alberti útja ettől gömbölyű száműzetés a szocialista forradalmi költő útja lesz; az is marad mindvégig.

Blog-Archiv

Hol ritka szép párhuzamossággal futva Lorcáé mellett, mint a Költő New Yorkban s a 13 sáv és 48 csillag szinte egymásra felelő verseiben, vagy a Torreádor-sirató mellé a Látlak és mégse látlak elégiáját állítva; hol kiegészítve Lorca forradalmian izzó, de a konkrét forradalmi tartalomtól gömbölyű száműzetés líráját A költő az utcán nyílt kommunista költészetével.

Alberti költészete a harmincas évek első felében teljes gazdagságában mutatja azt a költőt, aki mély egzisztenciális s az egzisztencializmushoz közeljutott válságából kilábolva sem adja fel egy percre sem kényelmesen az átélés emésztő intenzitását, amelyet a válság kifejezésében megszerzett magának: hanem — természetesen más hangvételekben — de ugyanazt az izzó költői erőt őrzi az otthonratalálás kifejezésében is. Nem szárnyaszegett és megkopasztott Múzsáját — mint az sajnos, sokszor megtörténik —, hanem költészetének gömbölyű száműzetés madarát bocsátja önnön meggyőződése és a forradalom rendelkezésére.

Nem vigasztalja magát a józan közmondással. Minden gazdagságát magával hozza. Csak végig kell nézni e kor költeményeinek teljes változatosságán, az Extremadurai gyermek dalától a torreádor-elégia sűrű plasztikáján át a forradalmi napok krónikásának oldott beszédéig.

De — különös, megfellebbezhetetlen sors — az eddig önként vállalt száműzöttséget most immár a történelem rója rá. A spanyol köztársaság bukása a spanyol értelmiség legjavát, köztük az érte küzdő művészek egész élcsapatát gömbölyű száműzetés kényszeríti. Ez az emigráció immár nem benső és nem képzelt: a lehető legkézzelfoghatóbb. gömbölyű száműzetés

És olyan, amely már nem magánügy, egy nagy közösség ügye. Ennek a közös száműzetésnek legnagyobb költőjeként áll előttünk Alberti. Száműzetése immár kettős: egyszerre szakadt el hazájától és az aktív forradalmi harctól.

Olympos a száműzetésben | Nyugat | Kézikönyvtár

S költészetében e két veszteség eggyéfonódik — megint csak az örök szimbólum, a tenger képét öltve magára. Mivé lett a késő-romantikus elvágyódások tengere? A Baudelaire szimbólumából a Petőfi szimbólumává:.